Banner

obor vzd?lvn

 

?zen malho a st?ednho podniku

Vzd?lvac program navazuje na veobecn a odborn vzd?ln,  kter zskali absolventi r?znch vzd?lvacch program? st?ednch kol, ukon?ench maturitn zkoukou. Hlavnm clem je p?ipravit zjemce o studium pro profesi odborn manaer tak, aby se dovedli sp?n? vyrovnat s nroky, kter na n? klade spole?nost a zrove? dokzali vyut p?leitosti pro podnikn.

Vzd?lvac program vychz zejmna z kvalifika?nch a osobnostnch poadavk? povoln, stanovench ve sf?e vkonu prce, byl vyuit vstup projektu Ministerstva prce a socilnch v?c  Nrodn soustava povoln.

Vzd?lvn je zam??eno spe na rozvjen funk?nch kompetenc (dovednost) a socilnch kompetenc (chovn a postoj?), ne na pouh p?edvn fakt? ve vuce.  Zkladnm metodickm postupem je u?en formou ?innostRealizac kol?, projekt? a podnikatelskch zm?r? se u student? podporuje aktivn a tv?r? ?een problm?, samostatn prce s literaturou  a dalmi informa?nmi zdroji. Studenti si vol typy a tmata kol?, kter ?e b?hem praktickho vyu?ovn v u?ebnch koly i na pracovitch fyzickch nebo prvnickch osob.

Obsah veobecnho, odbornho vzd?lvn a praktick p?pravy se vzjemn? dopl?uj a vychzej  z profilu absolventa vzd?lvacho programu ?zen malho a st?ednho podniku. Veobecn vzd?ln je zam??eno na rozvjen a prohlubovn veobecnch v?domost a dovednost, nap?. pracovat s informacemi, komunikovat v ?eskm a anglickm jazyce. Odborn vzd?ln a praktick p?prava podporuj u student? pochopen princip? podnikn, aplikaci ekonomickch a prvnch znalost a dovednost, pot?ebnch k zaloen a provozovn podniku, zvldnut manaerskch dovednost.

Absolventi  jsou teoreticky i prakticky p?ipraveni pro vykonvn pracovnch pozic odborn manaer, ekonom, marketingov specialista, obchodnk, specializovan prodejce, projektov manaer, ?etn, asistent ?i odborn pracovnk ?ad? sttn, ve?ejn ?i obecn sprvy.

 

 

Pro nov uchaze?e
Pro studenty