Banner

HISTORIE SOUKROM VY ODBORN KOLY PODNIKATELSK V OSTRAV?

Soukrom vy odborn kola podnikatelsk byla zaloena v roce 1997, z?izovatelem byl Institut rozvoje podnikn, kter se v?nuje vzd?lvacm aktivitm od roku 1991. Spole?nost IRP doshla ve sv historii cel ?ady vznamnch met, ocen?n a prvenstv, z nich m?eme jmenovat nap?klad ocen?n Firma roku od Statutrnho m?sta Ostrava, zaloen prvn soukrom koly na Ostravsku Vysok koly podnikn.
Zakladatelem vzd?lvn v oblasti ekonomie a podnikn byl doc. PhDr. Josef Jnger, CSc., rektor Vysok koly podnikn, a.s.
Tm?? dvacetilet historie vzd?lvacch aktivit je z?etelnm d?kazem sp?nosti, stability a neustlho rozvoje na p?slunm trhu.  Zatmco n?kter konkuren?n instituce svou ?innost ji dvno ukon?ily, Soukrom vy odborn kola podnikatelsk oslovuje zjemce o studium stle.

Pr?kopnickm zm?rem zakladatel? bylo od prvopo?tku p?ipravovat mlad lidi jak podle pot?eb trhu prce, tak  pro samostatn vkon povoln s d?razem na ov??ovn teorie v praxi. Zkladnm metodickm postupem je u?en formou ?innost. Realizac kol?, projekt? a podnikatelskch zm?r? se u student? podporuje aktivn a tv?r? ?een problm?, samostatn prce s informa?nmi zdroji, p?evzet vlastn odpov?dnosti. V roce 2010 otev?ela Vysok kola podnikn PODNIKATELSK INKUBTOR, kter je k dispozici i pro studenty SVOP. Silnou konkuren?n vhodou SVOP, s.r.o. je prostupnost na bakal?sk stupe? vysok koly. Za 4 roky studia tak absolvent zskv dva tituly. www.dvatituly.cz

kola vydv absolvent?m vzd?lvn  EUROPASS - DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VY ODBORN KOLY.

Pro nov uchaze?e
Pro studenty