Banner

NA V ?I VO?

Komu je VO ur?ena?

  • Vem, kte? se cht?j po st?edn kole dl vzd?lvat a  jsou prakticky zaloeni.
  • Cht?j rychle zskat praktick dovednosti a usp?t na trhu prce.
  • Mladm lidem, kte? studiem na VO zskaj pot?ebn sebev?dom a cht?j  pokra?ovat v ro?nm studiu bakal?skho programu vysok koly.

Je studium na VO pod?adn?j" ne na V?

Ob? studia jsou zdnliv? podobn dky sv organizaci. Odlin je vak p?stup pedagog?, obsahov npl? a praktick pojet vuky s v?tm po?tem semin?? a cvi?en. Toto praktick zam??en ?in  absolventy VO atraktivn?j pro budouc zam?stnavatele a pomh vytv?et lep pozici na trhu prce.

Absolventi studijnho oboru ?zen malho a st?ednho podniku"  dokou analyzovat ekonomick a sociln  jevy a procesy v organizacch a jejich okol  a p?ijmat jednoduch manaersk rozhodnut.

Jsou schopni ?eit samostatn? st?edn? nro?n lohy v r?znch manaerskch funkc na nim a st?ednm stupni ?zen podniku. Zskaj  teoretick a praktick znalosti z oblasti ekonomie, marketingu, managementu ?i prva. Manaersk uplatn?n najdou u ivnostnk?, v malch a st?ednch firmch v soukromm i ve?ejnm sektoru. Vzhledem k odborn komunika?n schopnosti v cizch jazycch se dob?e uplatn i v mezinrodnm prost?ed jako nap?. spole?n podniky se zahrani?n ?ast ?i v zahrani?nch firmch.

Pro nov uchaze?e
Pro studenty