Banner

KOLSK RADA

kolsk rada je dle 167 zkona ?. 561/2004 Sb., kolsk zkon, orgn koly, kter umo?uje student?m a pedagogickm pracovnk?m koly podlet se na sprv? koly.

kolskou radu z?izuje z?izovatel, kter stanov tak po?et jejich ?len? a vydv jej volebn ?d. T?etinu ?len? kolsk rady jmenuje z?izovatel, t?etinu vol studenti a t?etinu vol pedagogi?t pracovnci koly.

kolsk rada

  • vyjad?uje se k nvrh?m kolnch vzd?lvacch program? a k jejich nslednmu uskute??ovn,
  • schvaluje vro?n zprvu o ?innosti koly,
  • schvaluje koln ?d, stipendijn ?d a navrhuje jejich zm?ny,
  • podl se na zpracovn koncep?nch zm?r? rozvoje koly,
  • projednv nvrh rozpo?tu prvnick osoby na dal rok, vyjad?uje se k rozboru hospoda?en a navrhuje opat?en ke zlepen hospoda?en,
  • projednv inspek?n zprvy ?esk koln inspekce,
  • podv podn?ty a oznmen ?editeli koly, z?izovateli, orgn?m vykonvajcm sttn sprvu ve kolstv a dalm orgn?m sttn sprvy.

Volebn ?d

Jednac ?d

Sloen kolsk rady

Pro nov uchaze?e
Pro studenty