Banner

VOLEBN ?D KOLSK RADY SVOP

Soukrom vy odborn kola podnikatelsk, s. r. o.
Michlkovick 1810/181, 710 00  Ostrava-Slezsk Ostrava

?lnek 1

 1. Volebn ?d upravuje volbu t?etiny ?len? kolsk rady, kterou vol studenti, a t?etiny ?len? kolsk rady, kterou vol pedagogi?t pracovnci koly.
 2. Dlka volebnho obdob ?len? kolsk rady je t?i roky. ?len m?e bt zvolen i opakovan?.
 3. T ?len kolsk rady nem?e bt sou?asn? jmenovn z?izovatelem, zvolen studenty nebo zvolen pedagogickmi pracovnky koly.
 4. kolsk rada m na zklad? rozhodnut z?izovatele 3 ?leny.

?lnek 2

 1. T?etina ?len? kolsk rady, kterou vol studenti a t?etina ?len? kolsk rady, kterou vol pedagogi?t pracovnci koly, se vol p?mou volbou.
 2. Volby ?len? kolsk rady ?d nejmn? t??lenn volebn komise, kterou jmenuje ?editel koly k p?prav? a proveden voleb. ?leny volebn komise mohou bt studenti nebo pracovnci koly, kte? jsou podle 167 kolskho zkona oprvn?ni volit ?leny kolsk rady.

?lnek 3

 1. Volebn komise svolv k volbm ?len? do kolsk rady oprvn?n osoby, ktermi jsou podle 167 kolskho zkona studenti a pedagogi?t pracovnci koly. Oprvn?n osoby navrhuj volebn komisi kandidta nebo kandidty na ?lenstv ve kolsk rad?.
 2. Oprvn?n osoby se svolvaj k volbm formou oznmen, kter se zve?ej?uje ve kole nejpozd?ji 30 dn p?ed konnm voleb. Oznmen obsahuje datum, dobu a msto konn voleb.
 3. Volebn komise eviduje nvrhy na kandidty, zaji?uje hlasovac lstky pro volby ?len? kolsk rady, formou zpis? eviduje vechny osoby oprvn?n volit ?leny kolsk rady, kte? vyuili svho volebnho prva, zaznamenv vsledky hlasovn, vyhlauje vsledky voleb do kolsk rady.

?lnek 4

 1. Voli?i se po p?chodu k volbm podepi do seznamu voli?? a obdr po ov??en totonosti hlasovac lstek.
 2. Voli? hlasuje osobn?, zastoupen je nep?pustn.
 3. ?leny kolsk rady vol oprvn?n osoby tajnm hlasovnm. Voli? m k dispozici prostor pro tajnou pravu hlasovacho lstku. Na hlasovacm lstku zakroukovnm ozna? vybranho kandidta. Na volebn lstek nelze dopisovat dal osoby, jinak je lstek neplatn.
 4. Voli? vlo upraven volebn lstek do volebn schrnky.
 5. Volebn komise vyhls vsledky voleb do 48 hodin po jejich konn.

?lnek 5

 1. Zvolen je ten kandidt, kter zskal prostou v?tinu hlas? oprvn?nch osob z?astn?nch ve volbch.
 2. Na zklad? vsledk? hlasovn volebn komise stanov po?ad kandidt? ve volbch. Pokud dn z kandidt? z ?ad student? nebo pedagogickch pracovnk? koly nezskal v?tinu hlas? oprvn?nch voli?? (p?i rovnosti hlas?), nen zvolen dn kandidt a volby se opakuj. Opakovan volby se konaj do 3 tdn? od p?vodnho termnu.
 3. Na zklad? vsledk? hlasovn volebn komise stanov po?ad kandidt? ve volbch. Pokud dn z kandidt? z ?ad student? nebo z ?ad pedagogickch pracovnk? koly nezskal v?tinu hlas? oprvn?nch voli?? (p?i rovnosti hlas?), nen zvolen dn kandidt a volby se opakuj. Opakovan volby se konaj do 3 tdn? od p?vodnho termnu.
 4. Zpis o volbch do kolsk rady p?edv volebn komise ?editeli koly, kter jej p?edv z?izovateli a zvolen kolsk rad?. Volebn komise svolv prvn jednn kolsk rady.
 5. Dopl?ovac volby na uvoln?n msta do kolsk rady se organizuj obdobn? jako volby ?dn.
 6. ?lenstv ve kolsk rad? vznik zvolenm.
 7. kolsk rada vol na svm prvnm zasedn p?edsedu a mstop?edsedu. Ke zvolen do funkce je t?eba souhlasu nadpolovi?n v?tiny ?len? kolsk rady. P?edsedu a mstop?edsedu kolsk rady m?e kolsk rada v pr?b?hu funk?nho obdob odvolvat a volit nadpolovi?n v?tinou svch ?len?.
 8. ?lenstv ve kolsk rad? je ?estn. ?lenstv zanik uplynutm funk?nho obdob, odstoupenm, odvolnm, mrtm, zruenm kolsk rady, odsouzenm ?lena pro mysln trestn ?in. ?lenstv v rad? dle zanik v p?pad? zam?stnance koly, pokud p?estal bt zam?stnancem koly a v p?pad? studenta, pokud p?estal bt studentem koly.
Pro nov uchaze?e
Pro studenty