Banner

Jednac ?d

kolsk rady Soukrom vy odborn koly podnikatelsk, s. r. o.

 1. kolsk rada je na zklad? rozhodnut z?izovatele t??lenn.
 2. kolsk rada zased nejmn? dvakrt ro?n?; zasedn kolsk rady svolv jej p?edseda, prvn zasedn kolsk rady svolv ?editel koly. ?editel koly nebo jm pov??en zstupce je povinen z?astnit se zasedn kolsk rady na vyzvn jejho p?edsedy. kolsk rada na svm prvnm zasedn stanov sv?j jednac ?d a zvol svho p?edsedu. K p?ijet jednacho ?du se vyaduje schvlen nadpolovi?n v?tinou vech ?len? kolsk rady.
 3. kolsk rada
  1. vyjad?uje se k nvrh?m kolnch vzd?lvacch program? a k jejich nslednmu uskute??ovn,
  2. schvaluje vro?n zprvu o ?innosti koly,
  3. schvaluje koln ?d, stipendijn ?d a navrhuje jejich zm?ny,
  4. podl se na zpracovn koncep?nch zm?r? rozvoje koly,
  5. projednv nvrh rozpo?tu prvnick osoby na dal rok, vyjad?uje se k rozboru hospoda?en a navrhuje opat?en ke zlepen hospoda?en,
  6. projednv inspek?n zprvy ?esk koln inspekce,
  7. podv podn?ty a oznmen ?editeli koly, z?izovateli, orgn?m vykonvajcm sttn sprvu ve kolstv a dalm orgn?m sttn sprvy.
 4. kolsk rada je schopn usnen, je-li p?tomna nadpolovi?n v?tina jejich ?len?.
 5. K p?ijet rozhodnut uvedench v bod? 3 jednacho ?du se vyaduje souhlas nadpolovi?n v?tiny vech ?len? kolsk rady. Hlasovn je ve?ejn.
 6. ?editel koly je povinen umonit kolsk rad? p?stup k informacm o kole, zejmna k dokumentaci koly. Informace chrn?n podle zvltnch prvnch p?edpis? poskytne ?editel koly kolsk rad? pouze za podmnek stanovench t?mito zvltnmi prvnmi p?edpisy. Poskytovn informac podle zkona o svobodnm p?stupu k informacm tm nen dot?eno.
 7. O schvlen dokument? uvedench v odstavci 1 psm. b) a c) rozhodne kolsk rada do 1 m?sce od jejich p?edloen ?editelem koly. Pokud kolsk rada tento dokument neschvl, ?editel koly p?edlo dokument k novmu projednn do 1 m?sce. Opakovanho projednn se ?astn z?izovatel. Nen-li dokument schvlen ani p?i opakovanm projednn nebo pokud kolsk rada neprojedn dokumenty uveden v odstavci 1 psm. b) a c) do 1 m?sce od jejich p?edloen ?editelem koly, rozhodne o dalm postupu bez zbyte?nho odkladu z?izovatel.
Pro nov uchaze?e
Pro studenty